Benimle İletişime Geçin

Yazar arşivi omer

omer ileomer

Hz. Muhammet’in Gündelik Yaşamı

Hz. Peygamber sabah namazı vakti ashabına mescitte namazı kıldırdıktan sonra bir süre ashabıyla otururdu. Genelde güneşin yükselmeye başladığı vakte kadar devam eden bu sürede ashabının soruları ve sorunları ele alınır, bazen rüya tabiri yapılır, bazen de toplumsal konulara değinilirdi. Sonra bir şeyler yemek  için evine gelir, yiyecek varsa ailesiyle beraber yer yoksa oruca niyet ederdi.

 

Öğle vakti namazdan önce bir süre uyumak adetiydi. Buna kaylule denilir. Namazdan sonra toplumsal işlerle ilgilenirdi. İkindi ile akşam arasını önemli bir olay  olmadığı  taktirde ailesiyle geçirir ve yemeğini yerdi. Akşam namazı sonrasını da ashabıyla sohbetle geçirirdi. Yatsıdan sonra da gecenin bir kısmında ibadetle meşgul olurdu.

 

Gece ya da gündüz vahiy gelse hemen ashabından okuma yazma bilenleri çağırır ve ayetleri yazdırırdı. Hz. Peygamberin yanında sürekli okuma yazma bilen ashabı vardı. Gece de mescidin yanındaki odalarda kalan Ashab-ı Suffa vardı. Gece gelen ayetleri onlardan birini çağırarak yazdırırdı.

 

Hz. Peygamberim sağ eline taktığı gümüş bir yüzüğü vardı. (Bu mühür olarak kullandığı yüzüktür.) Kılıcının kabzası da gümüştü. Sığır derisinden, tüysüz ve iki tasmalı bir çift ayakkabı kullandığı rivayet edilmiştir. Ayak parmaklarını iki kat olan bu tasmalardan geçirirdi. Hz. Peygamberin hizmetçilerinden Enes b. Malik’e dayandırılan bir rivayette onun orta boyda bir bardağı vardı. Çatlamış olduğundan bu bardağı gümüş bir telle sarmıştı. Sarığı genelde beyaz olup Mekke’nin fethi günü başında siyah bir sarık vardı. Hırkalarından bazılarını ise hediye etmişti. Bunlardan, bir emanname ile Eyle halkına hediye ettiği hırkayı Abbasilerin ilk halifesi Seffah 300 dinarı satın almış ve Hz. Peygamberin asasıyla beraber bayram günlerinde onları kullanmıştır. Onun asalarından birinin adı Memşuk idi. Sedad adlı bir yayı ile onun Cem adında bir okluğu vardı. Zatü-l Füdul denilen zırhı da tunç işlemeli idi. Sağa adlı bir mızrağı ve Zakn denilen bir de kalkanı vardı.[1]

 

Hz. Nebi içinde doğup büyüdüğü toplumun kültürüyle yaşamıştır ve hakkında vahiy olmayan hususlarda ona göre hareket etmiştir. Ona yapılan çok eleştirilerden biri yapmış olduğu evliliklerdir. Arap toplumu ataerkil ve çok eşliliği yadırgamayan bir toplumdu. Tarihte olaylar meydana geldikleri çağdan başka bir çağın gözüyle değerlendirilince anlaşılmakta güçlük çekilebilir. O zamanın toplumuna göre gayet normal olan husus başka bir topluma ve çağa garip gelebilir. Bu şimdiki zaman için de geçerlidir. Hz. Nebi’nin Aişe ile yaptığı evliliğe de bu gözle bakılmalıdır. O dönemde hiçbir müşrik ya da ehl-i kitaptan bir Yahudi veya bir başkası bunu kınamamış veya yadırgamamıştır. Diğer yandan o dönemde benzer birçok evliliklerin olduğu da kaynaklarda mevcuttur.

 

Hz. Peygamber kendisinden bir şey istendiği zaman hayır demezdi. Ashabı onun çok sevinçli anlarına da, çok üzgün anlarına da şahitlik etti. Keza çok sinirlendiği hatta bundan dolayı yüzündeki damarlarının belirgin bir şekilde ortaya çıktığı anları da gördüler. O her zaman ashabının içinde, onların acılarını da mutluluklarını da paylaşmıştır. Onlarla şakalaşmış, küçük çocuklarını omzunda gezdirmiştir. Yine ashabının ifadesiyle top yekun bir tehlike anında onu önlemek için hep en önde olmuş, yeri gelmiş ashabı onun arkasına sığınmak zorunda kalmıştı ki bu Hz. Ali’nin Uhud’u anlatırken kullandığı bir ifadedir. Huneyn’de ashabı sağa sola kaçışırken atıyla ileri atılarak onları cesaretlendirmiş ve savaşın gidişatını tersine çevirmiştir.

[1] İbn Kesir, a.g.e. s.: 582-592.

omer ileomer

19 ve katları

Kur’an’ın iç düzeninde 19 sayısıyla ilgili bir mucize olduğunu düşünenlerin sayısı az değildir. Buna esasında ayetin mevzusu başka olmakla birlikte “Onun üzerinde 19 vardır.[1] ayetini delil getirirler. Ayrıca bunun Kur’an’a konulmuş bir şifre olduğunu ve onu bozulma gibi durumlardan koruduğunu ileri sürerler. Ayetlerle ya da bütün olarak Kur’an’la ilgili bulunan sayı değerlerinin 19’a kalansız bölünmemesi bunun ispatı olarak değerlendiriliyor.

Öncelikle esasında bulunan herhangi bir sayı 1’e (ve kendisine de) kalansız bölünür. Şu halde ayrıntılara girmeden, Kur’an’da böyle bir şifre için 19’dan önce 1’in seçilmesi daha mantıklı olur. Üstelik 1 sayısı Kur’an’da da geçiyor: “De ki: o Allah birdir.”[2] Mesela Kur’an’da 114 sure var ve bu 19’un katıdır. Bu doğru fakat 114 aynı zamanda 1’in de katıdır. Benzeri misaller çoğaltılabilir.

Aynı şekilde Kur’an’da bu hesapla bulunan herhangi bir sayı da % 50 çift bir sayı olacaktır. Yani 2’nin katı.

Kur’an İslamî geleneğin kabul ettiği farklı kıraatlar üzere okunur. Buna göre bir örnek olmak üzere Bakara Suresinin 14. ayetindeki bir kelime kıratlar tarafından iki farklı şekilde okunur. Bir okunuşu ‘müstehziun’, diğer bir okunuşu ‘müstehzûn’dur. Bu kelime Ebu Cafer’in okuduğu ikinci şekilde okunursa Bakara Suresindeki elif sayısı artmış olacak. Bu da ‘Bakara Suresindeki elif harflerinin toplamı 19’un katıdır’ tezine aykırı olacaktır. Fakat 19 sisteminde bunun çözümü basittir: sisteme uymuyorsa uydurulmuştur. Buna göre bütün bir gelenek de tamamıyla uydurma rivayetlerden oluşur. Geleneği topyekun reddetmek de esasında kendini reddetmek olacaktır. Zira Kur’an bize bu gelenekle ulaşmıştır.

Surelerin başında bulunan besmeleler bazı mezhepler tarafından ayet kabul edilir, bazıları tarafından ayet kabul edilmez. Bu durum 19 sisteminde bazı sıkıntılar doğurur ve durum 19 sistemini doğru çıkaracak şekilde tashih edilir. Mezhep mi? Sistem ona da çözüm bulmuştur: yok öyle bir şey. Ne mezhebi? Ama kabul ettiğimiz durum da (yani biri hariç surelerin başındaki besmelelerin ayet sayılmaması durumu da) bir mezhebe ait görüştür. Gelenek reddediliyorsa o neden kabul ediliyor?

Allah’ın Kur’an’ı 14 asır sonra korumak için böyle bir şifreye ihtiyaç duymasının bir açıklaması olarak Kur’an’a Hz. Peygamberin arkadaşlarının sonradan iki ayet ilave etmiş oldukları iddiası gösterilir. O zaman Allah bunu düzeltmek için neden 14 asır bekledi. Teknoloji mi? Allah teknolojinin gelişmesini daha önce de murad edemez miydi?

İlgili ayetler Tevbe Suresi’nin son iki ayetidir.[3] Bunların Kur’an’daki 19 sistemini bozduğu için Kur’an’a şüpheli bir şekilde sonradan yazıldığı iddiası Kur’an’ı 19’a uydurmaya çalışma çabasıdır.

İddia şöyledir: Kur’an’da Rahim ve Allah kelimeleri eğer bu iki ayet olmazsa 19’un katı kadar geçecek. Bu iki kelimenin Kur’an’da 19’un katı kadar geçmesi gerekiyor diye bir kural mı var? Kur’an’da Allah’ın isim ve sıfatları 400 civarındaymış. (bu neden 19’un katı kadar değil) Bunlardan 4’er tanesi eğer bu iki ayet olmasa simetrik olarak aynı sayılarda geçiyormuş. (bu arada neden 19 ya da katı değil de 4 diye de soralım) Bunların simetrik olarak aynı sayılarda geçme zorunluluğu mu var?

19, Allah’ın kitabını bir kalıba sokma çabasıdır. Kur’an’ı koruyan onun anlamı değil midir?

[1] Müddessir Suresi 30.

[2] İhlas Suresi 1.

[3] 128. Andolsun, size içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkın­tıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. 129. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: Allah bana ye­ter, O’ndan başka tanrı yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, bü­yük arşın sahibidir.

omer ileomer

Peygamberimize Yapılan Suikast Girişimleri

Peygamberimiz gerek birçok ithama maruz kaldığı Mekke döneminde gerekse özellikle bir siyasi figür olarak Medine döneminde pek çok suikast girişimine uğramıştır. Bunları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

Rivayetlerin bazı farklı versiyonları olmakla beraber Ebu Cehil bir defasında Peygamberimiz Mescid-i Haram’da namaz kılarken onun kafasına taşla vurmak istemiş fakat onu görememiş, başka bir rivayette aynı amaçla yerden bir taş alan Velid b. Muğire önünde büyük vahşi bir deve görmüş, başka bir rivayette bir aslan görünmüş neticede bunlar amaçlarına ulaşamamışlar. Peygamberimiz Kureyş kabilesinden olması dolayısıyla hiç olmazsa Mekke döneminde bu ve benzeri rivayetlerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz.

Hz. Ömer İslam Tarihinde meşhur olan hadiseye göre Daru-n Nedve’de yapılan bir görüşme sonrasında onu öldürmek amacıyla yola çıkmış, yolda fikrini değiştirerek Peygamberimizin yanına gelip Müslüman olmuştur. Bu olayın birçok bakımdan uydurma olduğu açıktır. (Hz. Ömer bir gece Mescid-i Haram’da iman etmiş, Peygamberimiz onun Müslüman olduğunu bir süre gizlemesini istemiştir.) Rivayetler Hz. Ömer’in 40. Müslüman olduğunu söyler ki Ömer bisetin 6. yılında Habeşistan’a hicretten sonra Müslüman olmuştur. Habeşistan’a hicret edenlerin sayısı en az 76’dır.

Hicret etmeden faklı kabilelerden gençler bir araya gelerek onu evinde öldürmek istemiş ve evinin etrafını sarmışlardı. (Bu bir tek kişinin bu olayın sorumluluğunu üstlenmek istememesinden dolayıdır. Zira Kureyş kabilesi o dönem Arabistan’ın en güçlü kabilesidir.) Peygamberimiz bunların arasından haberleri olmadan gece çıkıp gitmiştir. Eve girdiklerinde evde yatakta Hz. Ali’yi bulmuşlardır.

Hicrette Peygamberimiz Medine’ye girmeden yaklaşık iki hafta Kuba denilen bir yerde kalmış ve burada bir mescit yapmıştı. Medine’ye hemen girmek istememesi de muhtemelen bir suikast ihbarı almış olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Medine’ye ilk geldiği gece bazı yerlere silahlı nöbetçiler yerleştirmiş ve gece boyu da uyumamıştı.

Peygamberimizle arkadaşları Medine’nin dışında bir Yahudi mahallesinde bir evin duvarının gölgesinde oturduğu sırada Yahudiler Amr b. Cihaş adlı birini evin damına çıkararak Peygamberin üzerine büyük bir taş atmak suretiyle onu öldürmek istemişlerdi. Hz. Peygamber duruma vakıf olunca yanındakilerle beraber hemen Medine’ye dönmüştür.
Bazı kaynaklarda Hz. Nebi’nin bu suikasttan vahyin kendisini haberdar etmesiyle kurtulduğu söylenir. Fakat Peygamberimizin bu suikasttan Nadir oğullarından bir kadının bir sahabeye haber vermesiyle, sahabenin de durumu Peygamberimize bildirmesiyle kurtulmuştur. (Zehebi bunu ‘semadan gelen haberci’ diye yazar. Peygamberlerin fetanet yani akıllı ve zeki olmak sıfatları vardır. Her hareketin arkasında vahyin sevkini aramak kanaatimizce bu sıfatı tam manasıyla anlamamaktır. Cenab-ı Nebi etrafındaki şüpheli hareketlerden kendisine bir suikast yapılacağını neden sezmiş olmasın? Aksi taktirde semadan gelen habercinin neden Uhud gibi bir faciada bunu da haber vermediğini sorgulamak gerekir.)

Birkaç defa da zehirlenmeye çalışılan Peygamberimiz bu teşebbüslerden de kurtulmuştur. Mamafih vefat ettiği hastalığında Hz. Aişe’ye bunun Hayber’de yediği zehirli bir etten kaynaklandığını söylediği bir rivayet bulunmaktadır. Bazıları bundan dolayı Peygamberimizin şehit olduğunu ileri sürerler.

omer ileomer

Dünya Düz mü?

Dünya’nın düz olduğu iddiası esasında yeni değil, bir sanı olarak çok eski çağlara dayanıyor. Son zamanlarda bu iddia daha organize bir şekilde gündeme getirilmiş ve dünyanın düz olduğunun aslında sistemli bir şekilde gizlendiği komplo teorisine dönüşmüş. Artık, insanların dünyanın yuvarlak olduğunu sanması kimin, neden işine geliyorsa? İnternet ortamında bunu ispatlamaya çalışan birçok videoya ulaşmak zor değil. Daire şeklinde düz olan dünyanın etrafında Antarktika buzulları varmış, tam ortada da kuzey kutbu bulunmaktaymış. Aslında güneş de öyle çok büyük ve çok uzakta değilmiş.

 

Bu iddiayı Kur’an’la desteklemeye çalışanların da geçmişte ve günümüzde var oldukları biliniyor. Birer örnek olarak geçmişte Suyuti’nin günümüzde İbn Baz’ın “bilimin ne dediği beni bağlamaz dünya Kur’an’a göre düzdür” şeklinde yazıları ve açıklamaları var.

 

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Kur’an bir coğrafya kitabı değildir. Dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğu onda niye yer alsın? (bu arada dünyanın yuvarlak olduğunu da Kur’an’a göre ispatlamaya çalışanların olduğu zikretmek gerekiyor) Diyorlar ki: “Efendim kitapta kuru ve yaş ne varsa her şey yazılmış. Kur’an öyle diyor.” Kur’an’ın orada her şey var dediği kitap Levh-i Mahfuz’dur. Kur’an’ın kendisi değildir.

 

Annen yemek yaparken “Kur’an’a bir baksana turşuyu nasıl yapacağız” diye soruyor mu? Sormuyor. Çünkü annen akıllı kadın. Kur’an’ın bir yemek kitabı olmadığını biliyor.

 

Kur’an kişisel ve toplumsal yaşam için bir ilkeler kitabıdır. Bilimin hakikatlerini insanlar tespit eder. Kur’an bir coğrafya atlası değildir.

 

Konumuza dönecek hakikati bulmada bilimin yöntemi şudur. tez ortaya atılır, doğrulanmaya ya da yanlışlanmaya çalışılır. Önyargısız değerlendirmelerle çıkan sonuçlara göre yol alınır. Hakikati akıl bulur. Biz düz dünya teorisinin aksayan taraflarından bazılarını burada belirtmeye çalışacağız.

 

Düz dünya teorisi ay tutulmasını açıklayamaz. Böyle bir senaryoda ay ile güneş arasına dünyanın girmesi mümkün değil. Ay da güneş gibi dünyanın üzerinde, güneşten daha yakındır.

 

Düz dünya teorinde gece de güneşin teleskopa görülebilmesi gerekiyor. Düz dünyacılar bunu ispatlayabilmiş değiller. Kaldı ki böyle bir modelde gece tamamen karanlık olması imkansız.

 

Düzcülere göre teleskopla dünyanın her yeri görülebiliyor olmalı. Görülemediği ispatlandı.

 

Yerin alt katmanlarında mağma denilen ateşin olduğunu yanardağlardan biliyoruz. Düzcülere göre yerin alt kısmından bunun nasıl durduğu ve öbür tarafta ne olduğu bir muammadır.

 

Yer çekimi mi? o da kutuplarda ve ekvatorda farklı. Aynı cisim kutupta ve ekvatorda farklı ağırlıkta geliyor. Çünkü kutuplar daha basık. Düz mantıkta aynı olması lazım değil mi?

 

Hayali ekvator çizgisinin hemen güneyinde dibi delinmiş bir kovaya konulan su soldan sağa doğru dönerek boşalırken 50 metre ilerisinde ekvatorun hemen kuzeyindeki kovadaki su tam tersi yönde dönerek boşalıyor. Düzcüler için bu da bir muammadır.

Bu iddiarın, 2041 yılına kadar 12 ülkenin bir anlaşmayla Antarktikanın içlerine her türlü girişi yasaklamış olmasından dolayı bir komplo teorisine dönüşmüş olduğu anlaşılıyor. Belki ilerde orada ne olduğunu öğrenebiliriz.

 

omer ileomer

Peygamberimizin Gördüğü Şehirler

  • Peygamberimiz gerek İslam’dan önce başarılı bir tüccar olarak gerekse İslam’dan sonra hem tebliğ için hem de tehditler dolayısıyla askeri amaçlı birçok şehre gitmiştir. Bunlardan önemli olduğunu düşündüklerimizi ( Mekke ve Medine’yi meşhur olmalarından dolayı belirtmedik ) şu şekilde sıraladık:

 

Busra: Bugün Suriye Ürdün sınırında bulunan bu şehre Peygamberimiz önce henüz 11-12 yaşlarında iken amcasıyla gelmiştir. Daha sonra gençliğinde buraya Hatice’nin bir kervanını da getirmişti. İlk gelişi İslam tarihinin meşhur hadiselerinden biri olarak ve olaya bazı eklemeler yapıldığı çok açık bir şekilde hemen her kaynakta zikredilmiştir. Bir örnek olarak Bahira adlı bir rahibin burada Peygamberimizin amcası Ebu Talib’i Şam’a gitmekten vazgeçirdiği rivayet edilir ki o dönemde Şam o bölgenin genel adıdır. Yani onlar zaten Şam topraklarındadır. Bugünkü Şam şehrinin tarihte adı Dımeşk’tir. İkinci bir husus ise cahiliye Arapları Şam topraklarında ticaret amacıyla iki şehre geliyorlardı: Biri Busra diğeri Ezriat’tır. Yani Dımeşk Arapların ticaret amacıyla gittiği bir şehir değildi.

 

Ezriat: Peygamberimizin Şam topraklarına ticaret amacıyla yaptığı diğer seyahatinde gördüğü bir şehirdir.

 

Yemame: Burada Hacer panayırı kurulurdu. Orta Arabistan’da bulunan bu şehre peygamberimiz genç bir tüccarken gelmişti.

 

Hasâ: Bugün Bahreyn’de kalan bu şehirde Muşakkar panayırı kurulurdu. Peygamberimizin buraya diğer tüccarlarla geldiğini Ahmet b. Hanbel nakletmiştir.

 

Suhar ve Deba: Muşakkar panayırını takip eden günlerde peşpeşe bu iki şehirde de panayır kurulurdu. Bunlar Arabistan’ın güneyinde Yemen’e yakın şehirlerdir. Muşakkar’a gelen tüccarlar buralara da uğrar sonra Mekke’ye dönerlerdi.

 

Dumetül Cendel: Şam yolu üzerinde bulunan bu şehir Petra antik kentinin 400 km doğusunda bulunur.

 

Mecenne: Mekke’ye 17 km uzaklıkta bulunan şehre Peygamberimiz önceleri ticaret amacıyla gelmiş İslam’dan sonra da defalarca tebliğ amacıyla gelmiştir.

 

Hayber: Burada Natat panayırı kurulurdu. Peygamberimiz buraya ticari amaçla gençliğinde⌊ gelmişti. Mekke’nin fethinden sonra da halkının çoğunluğu Yahudi olan bu şehir peygamberimizin bizzat idare ve sevk ettiği bir ordu tarafından kuşatılmış ve fethedilmiştir.

 

Hubaşe ve Curaş: Hubaşe, Yemen yolu üzerinde Barık vadisinde bulunur. Curaş ise daha güneyde Aden’e yakın bir yerdedir. Peygamberimiz buraya gençliğinde Amcaları Zübeyr ve Abbas’la gelmişti.

 

Kudüs: İslam tarihinde İsra ve Miraç hadisesi olarak bilinen meşhur olayda rivayetler peygamberimizin buraya mucizevi bir şekilde geldiğinde hemfikirdir. Gençliğindeki ticari seyahatlerinde buraya uğradığına dair bir bilgi yoktur. Burada farklı bir görüş olarak M. Hamidullah’ın fikirlerine değinmek gerekir. O esasında Kur’an’da da zikredilen İsra olayında Peygamberimizin geldiği Mescid-i Aksa’nın (en uzak mescit anlamına gelir) Kudüs’teki Mescid-i Aksa değil de semavi başka bir mescit olma ihtimali olduğunu söyler. Zira Peygamberimiz döneminde Kudüs’te böyle bir mescit olmadığını söyler. Bu Mescit Emeviler döneminde yapılmıştı. Yine ona göre Arapların Kudüs’te bulunan Süleyman mabedinin kalıntılarına (Mescid-i Aksa olduğu düşünülen yer) bu ismi verdikleri yönünde bir rivayet bulunmamaktadır.

 

Taif: Peygamberimiz buraya birkaç defa gelmişti. Mekke’ye 150 km güney doğuda bulunur. Boykot yıllarında buraya tebliğ için gelişinde başına gelenleri (Zeyd’le taşlanarak şehirden çıkarılmışlardı) hayatı boyunca başına gelen en kötü şey olarak nitelemiştir. Mekke’nin fethinden sonra şehir iki ay kuşatılmış fakat alınamamıştır. Şehir halkı bir yıl sonra yapılan bir anlaşmayla İslam’a girmiştir.

 

Huneyn: Mekke’nin fethinden sonra Peygamberimizin idare ettiği bir orduyla fethedilmiştir.

 

M. Hamidullah, Peygamberimizin Necaşi’ye yazdığı mektuplarda kullandığı Habeşce kelimelerden hareketle ticari amaçlı Habeşistan’a da gitmiş olabileceğini de söylemektedir ki elimizde bunu destekleyecek bir rivayet yoktur. Bunları Mekke’ye bulunan (Bilal gibi) Habeş asıllı kölelerden öğrenmiş olması muhtemeldir.

 

 

 

 

omer ileomer

Ey Ruh! Geldin mi?

İnsanda maddeden ayrı ve insanı ayakta tutan bir varlık daha olduğunun tespiti insanın dünyada var olmaya başladığı ilk dönemlere dayanır. Bu, diriyi ölüden ayıran ve onu hareket eder hale getiren şeyin ne olduğunun merak edilmesiyle ortaya çıktı. Diride ölünün bedeninde olmayan bir şey olmalıydı. Rüyalar bu fikri desteklemiş ve rüyayı aslında bedenden ayrı bir varlığın gördüğü düşünülmüştür.

Ruhun mahiyeti ve bedenin neresinde olduğu ise sürekli tartışılmaya devam edilmiş ve bir neticeye ulaşmamıştır. Esasında bu konuda her ne söylenirse söylensin metafizik bir konu olmasından dolayı ispatlanamayacağı için bir sonuca varmak mümkün değildir.

Eski Mısırlılar ruhun kalpte olduğuna inanır bu yüzden mumyalarken ölülerin kalplerini çıkarmazlardı.

Descartes da ruha yer tayinine cesaret etmiş ve beynin arka kısmında olduğunu söylemiştir. Fakat insanları ikna etmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç var.

Yahudiler ruhu Peygamberimize onu denemek amacıyla sordular. Gelen ayet şu şekildedir:

Sana ruhu soruyorlar. De ki: ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.”[1]

Ruhun cismani bir varlığı yok. Allah Kur’an’da her şeyi yarattığını söylemesine karşın ruhu yarattığını söylemez. Ruhun üfürüldüğünü söyler:

Ona şekil verdiğim ve ruhumdan üflediğim zaman hemen onun için secdeye kapanın.”[2]

İnsan öldükten sonra ruhu başka bir bedende tekrar dünyaya dönmez. Nitekim Kur’an’da şöyle buyrulur:

İlk tattıkları ölüm dışında artık ölüm tatmazlar.”[3]

Sonunda sur üfürülür, kabirlerinden kalkıp koşarak rablerine gelirler.”[4]

Öldükten sonra ruhun dünyada gezdiği düşüncesi de Kur’an’a aykırıdır:

Şüphesiz kıyamet vakti de gelecek ve Allah kabirlerdekileri diriltip kaldıracak.”[5]

Sen kabirlerde bulunanlara işittiremezsin.”[6]

Ölen birinin ruhu ara sıra gelip dirileri ziyaret edemeyeceği gibi çağırıldığı zaman da gelmez. Hele dirilere asla yardım edemez. Dirilerle zaten zor uğraşılan dünya işin içine ölenlerin ruhları da girince nasıl bir yer olurdu acaba.

Bir dönemin revaçta etkinliği ruh çağırma insanların bilim kurgu merakını tatmin etmekten öte bir anlamı olmayan boş vakit eğlenceleri olarak hala hafızalardadır.

[1] İsra Suresi 85.

[2] Hicr Suresi 29.

[3] Duhan Suresi 56.

[4] Yasin Suresi 51.

[5] Hac Suresi 7.

[6] Fatır Suresi 22.

omer ileomer

Hz. Muhammet’in Mal Varlığı

Peygamberimiz 632 yılında Medine’de vefat etti. Vefat ettiği yer Hz. Aişe’nin odasıydı. Vefatı anında da yanında Aişe vardı. Son derece sade olan odada bulunanlar sedir, Yemen işi bir battaniye, hasır, su tulumu, yay ve okla birkaç mutfak eşyasından ibarettir. Vefatından bir ay önce borca yiyecek aldığı bir Yahudiye kalkanını rehin olarak bırakmıştı.

 

Şahsi giyecekleri ise şunlardı: Yemen işi 2 elbise, sıbti işi 2 ayakkabı, bir izar, Sehul işi bir gömlek Yemen işi bir cübbe, Suhar işi 2 elbise ve bir gömlek, 1 aba.

 

Gençliğinde orta halli bir tüccar olan Peygamberimizin maddi durumunda Hatice ile evlendikten sonra biraz daha iyileşme oldu. Fakat Peygamberliğin ilk yıllarıyla bu durum gittikçe kötüleşti ve boykot yıllarıyla artık son haddine vardı. Bu dönem her anlamda ambargoya maruz kalan Müslümanların maddi olarak en çok sıkıntı çektikleri dönemdir. Hicretle beraber Medine’de rahatlama oldu. Savaşlarda elde edilen ganimet mallarıyla Peygamberimizin maddi durumunda biraz daha iyileşme olması gerekir ki özellikle Peygamberimizin hanımlarından aktarılan günlerce evde yemek pişmediği ya da hurmadan başka bir yiyeceğin olmadığı yönündeki rivayetlere bakılırsa Peygamberimizin bu malları kendinin ya da ailesinin gereksinimleri için kullanmadığı anlaşılıyor.

“Fakirlikle övünürüm” diyen Hz. Peygamberin borçlarını ödemesine yardım etmek için hicretten sonra ensarın kendi aralarında altın ve gümüş topladıklarını biliyoruz.

Peygamberimiz vefat ettiğinde kendisine mirasçı olarak hayatta olan tek çocuğu Fatıma ile Fatıma’nın çocukları ve 9 tane hanımı vardı. Öz ya da üvey kardeşi yoktu. Peygamberimizin hanımları onun mirası için Halife olan Ebu Bekir’e bir talepte bulunmadılar. Bu, “Peygamberler miras bırakmazlar. Onların bıraktığı sadaka olarak kalır.” şeklinde rivayet edilen bir hadisten dolayı olabilir. Ya da onun vefat ettiğinde kayda değer bir mal varlığı bulunmamasından kaynaklanabilir.

 

Hz. Fatıma Peygamberimiz vefat edince Hayber savaşında ganimet malı olarak Peygamberimize kalan Fedek arazisini Ebu Bekir’den istemiş fakat Hz. Ebu Bekir yukardaki hadisi gerekçe göstererek ona bu araziyi vermemiştir. Bu arazi Enfal suresinin 41. ayeti gereği ganimetin beşte birlik kısmından olarak Peygamberimize verilmişti. Fatıma’nın burada tereke olarak diğer eşyalardan ya da hayvanlardan bahsetmemesi de ilginçtir. Fatıma Peygamberimizden 6 ay sonra, 20 li yaşlarının başında vefat etti.

 

Rivayetlerden bazılarında ihtilaflar olmakla beraber Peygamberimizin hayatı boyunca 7 tane atı olmuştur. Bunlardan biri Medine’de 12 dirheme satın aldığı Sebku isimli attı. Uhud Savaşına bu at üzerinde gelmiştir.

 

3 tane katırı vardır. Bunların en meşhuru Düldül’dür. Bir diğeri Ebu Bekir’e hediye ettiği Fadda isimli katırdır. 2 de eşeği olmuştu.

 

Yaklaşık 20 civarında süt devesi ile sayısının 100’ü geçmemesine dikkat ettiği keçileri vardır. Bunlardan biri yavrulasa bir diğerinin kurbanlık olarak kesilmesini ve etinin dağıtılmasını emretmişti. Bunların ganimet malı olduğu anlaşılmaktadır.

 

7 tane binek devesi olmuştur. Bunların en meşhuru da Kasva isimli devedir. Bunu 400 dirheme Ebu Bekir’den satın almıştır. Peygamberimiz bunun üzerinde hicret etmiştir. Yine Hudeybiye’ye de bununla gelmişti. Bir diğer Bedir’de ganimet malları içinde yer alan ve önceden Ebu Cehil’e ait olan bir devedir. Bunun burnunda gümüş bir işaret vardı.

 

Hayatı boyunca şahsına ait 7 kılıç kullanmıştır. Bunlardan biri El-Mensur adlı babasından kalan kılıçtı. Hicrette onu Medine’ye getirmiştir. Bir başkası Ali’ye hediye ettiği Zülfikar adlı kılıçtır. Bunlardan Mekke’nin fethinde yanında olan kılıcın kabzasında altın ve gümüş kaplama vardı.

 

2 miğfer, 3 veya 5 yay ile mızrakları bulunmaktaydı. Üzerinde koç başı resmi olan bir kalkanı da vardı ki bundan hiç hoşlanmamış ve bundaki resim silinmişti.

 

Yazışmalarında mühür olarak kullandığı gümüş bir yüzüğü vardı. Bu daha sonra Ebu Bekir tarafından sonra da Ömer tarafından kullanıldı. Osman zamanında ise bir kuyuya düşerek kayboldu.

 

Peygamberimizin hayatı boyunca pek çok köle ve cariyeleri (bunların sayısının toplamda 80 civarında olduğu rivayet edilmiştir) olmuştu ki bunların çoğu savaş esirlerinden kendisine kalan ganimet hissesi ve hediye edilen köle ve cariyelerdi. Bunlar içerisinde kendisine miras olarak kalanlarla köleliği ondan talep etmiş olanlar da vardı. Peygamberimizin hayatı boyunca para vererek satın aldığı bir köle veya cariye olmamıştır. Bunların tamamını hayatta iken azat ettiği anlaşılmaktadır.

 

Hayber’de bulunan Fedek hurmalığı da vardı ki bu bir ganimet malıydı. Bundan başka bir arazisinin olmadığını Fatıma’nın sadece burayı talep etmiş olmasından çıkarabiliriz.

 

 

 

 

omer ileomer

Aslında ne oldu -1-

Hz. İsa Nasıra’da babasız olarak dünyaya geldi. Evlenmedi. Yahudilere peygamber olduğunu açıkladığında az bir topluluk hariç sözlerine inanan olmadı. Dönemin Roma valisine şikayet edildi, mahkeme edilerek yargılandı ve çarmıh cezasına çarptırıldı. Gece Yahudiler onu teslim almak üzere geldiler. Havarilerden biri İsa zannedilerek yakalandı ve gece çarmıha gerildi. Yapılan yanlış gündüz fark edildi. İsa ve bazı havarileri gece çoktan kaçmıştı. Havariler İsa’yı ve annesini Kudüs dışında dağlık yüksek bir yere çıkardılar. Daha sonra bunlar Kudüs’e geri döndüler. İsa bir süre burada saklandıktan sonra Kumran’a gitti. Havariler onu burada da gizlice ziyaret etmeye devam ettiler. Genelde dış dünyaya ile pek irtibatı olmayan Kumran halkı içinde İsa bir süre yaşadı ve burada vefat etti. Ölen her insanın ruhu imanının derecesine göre yükselir. Bazısı Rahman’ın rahmetinden uzak kalarak azaba uğrar, bazısı ona kavuşup sonsuz mutluluğa ulaşır. Peygamber olması hasebiyle Hz. İsa’nın ruhu da muhakkak ki yükselerek ilahi kata ulaştı.

Gündüz çarmıhta ölen kişinin İsa olmadığı anlaşılınca, Yahudiler tarafından olayın üstü örtüldü ve bu durumun sonradan mevcut ceza hukukunun işleyişinde (Hz. İsa dönemin ceza hukukunu sürekli eleştirmiştir) bir zaaf olarak telakki edilmesinin önüne geçmek için mahkeme kayıtlarından adı silindi.

omer ileomer

Hz. Muhammed’in yakalandığı hastalıklar ve geçirdiği sakatlıklar

 

 

Bu başlığı açmamızın en önemli sebebi Hz. Peygambere vahyin geldiği bazı durumlarda ashabının Peygamberimizde gördüğü sıkıntılı haller üzerine özellikle bazı müsteşriklerin yaptığı yorumlardır. Ashabından ona bazen vahyin geldiği esnada onun üzerine bir örtü örtmek zorunda kaldıkları yönünde rivayetler vardır. Buradan hareketle Cenab-ı Nebi’de sara ya da benzeri bir hastalık olabileceği şeklinde yorumlar yapılmıştır. Bunlar Hz. Peygamberdeki vahiy halini bir sara nöbeti gibi düşünmek istemişlerdir. Durum şudur ki: Sara nöbeti bilincin tamamen kaybolduğu ve hastanın o esnada ne kendinde, ne etrafında olup biten hiçbir şeyi anımsamadığı bir durumdur. Bu bir bilinç yitimidir. Oysa vahyin nazil olduğu durumda Hz. Nebi’nin bilinci açıktır. Zira o, melek yanından gittikten sonra ezberlediği ayetleri yanında bulunan ashabına okuyor ve yazdırıyordu.

 

Gerek hadis kitaplarının gerekse siyer kaynaklarının nakillerine bakılırsa Hz. Peygamber son hastalığına kadar hayati tehlikede denebilecek bir hastalık atlatmamakla beraber zaman zaman ateşli hastalıklar geçirmiştir. Bu durumlarda kendisi, ev halkına da uyguladığı şekilde üzerine imkan buldukça döktüğü suyla ateşi önlemeye çalışmış ve hacamat[1] yatırmıştır. Medine döneminde zaman zaman muzdarip olduğu baş ağrıları kanaatimizce Medine’ye has bir sıtma hastalığından kaynaklanmaktaydı. Zira ilk muhacirlerden içlerinde Ebu Bekir, Amir b. Füheyre ve Bilal’in de bulunduğu bazıları bu hastalığa yakalanmışlardı. Öyle ki Bilal bir aralık öleceğini zannetmiş ve Mekke’deki işkence günlerine dayanmanın daha kolay olduğunu söyleyen bir şiir söylemişti. Bunları birleştiren belirtilerin başında ise şiddetli baş ağrısı ve ateş gelmektedir. Yine hastalığın ilerleyen evrelerinde unutkanlık ve baygınlık halleri görülüyordu ki Hz. Nebi’de de son hastalığında böyle durumların olduğu rivayet edilmiştir.

 

Hz. Peygambere Medine döneminde büyü yapılmış ve bunun etkisiyle Peygamberimiz bir hafta hasta olarak yatmıştı. Hz. Ali’nin bir kuyuda bulunan ve büyü için kullanılan ipi bulup düğümlerini çözmesiyle Peygamberimiz sağlığına kavuşmuştu.

 

Peygamberimiz hayatı boyunca ciddi ve kalıcı bir sakatlık geçirmemiştir. Uhud savaşı onun hayatının en çetin günleri olmuştur. O bu savaşta ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Yüzündeki yaraya, ashabı savaş meydanında bir hasır parçasını yakarak külünü basmışlardı. Başka bir olayda ise atından inerken bir hurma dalı üzerine düşmüş ve ayağı çıkmıştı. Ashabından nakledilen rivayetlere göre o, bu durum için de ayağından hacamat yaptırmıştır. Bir başka olay ise Taif’te yaşadıklarıdır. Her şeye rağmen onun beddua etmediği Taifliler –ki o, daha sonraki Taif kuşatmasında da ashabının ısrarına rağmen Taiflilere beddua etmeyi reddetmişti- onu ayakları kanlar içinde kalacak duruma gelene kadar taşlamışlardı. O, burada da izi uzun süre kalan bir yara almamıştır.

 

Birkaç defa zehirlenmeye çalışılan Peygamberimiz bu teşebbüslerden kurtulmuştur. Mamafih vefat ettiği hastalığında Hz. Aişe’ye bunun Hayber’de yediği zehirli bir etten kaynaklandığını söylediği bir rivayet bulunsa da aradan geçen zamanda zehrin etkisinin devam ediyor olmasına şüpheyle bakmak gerekir. Bazıları bundan dolayı Peygamberimizin şehit sayılacağını ileri sürerler.

[1] Hacamat kan aldırmak demektir. Hz. Nebi genelde bunu boynundan kan aldırarak ve düzenli olarak yapardı. Ashabından da baş ağrısı çekenlere de hacamatı tavsiye etmiştir.

omer ileomer

ahlak

Ahlak

 

Arapça ‘hulk’ kökünden gelen ahlak kelimesi sözlük anlamı olarak yaratılışı ve yaratılış özelliklerini ifade eder. Ahlak bir insanın davranışlarının ondan herhangi bir zorlama olmadan kendiliğinden ortaya çıkmasını sağlayan seciyesidir. Nitekim kendisine zorla kötü bir fiil yaptırılmış kişi için ‘bu kişi kötü biridir’ diye bir değerlendirme yapılamaz.

 

Vicdanın kişisel olmasına mukabil ahlak, toplum olmadan içi dolmayan bir kavramdır. Şöyle ki insanlardan uzakta, yalnız yaşayan bir insan için ahlaki bir değerlendirme yapılamaz. Mesela ‘bu çok iyi bir insan’ denilemez. Böyle bir değerlendirme için toplum gerekir. Ahlak insanların bakış açısından doğan bir kavramdır. Ahlak iyinin ve kötünün bilimidir. En basit ahlaki değerler olan bu ifadeler için ölçü toplumdur. Toplum nazarında bunların şekillenmesinde dinle beraber örfün de etkisi vardır.

 

İyi ve kötü toplumdan topluma değişebileceği gibi zamandan zamana da değişebilir. Bunun yanında bir takım evrensel ahlak ilkeleri vardır. Bunları akıl takdir eder. Hiçbir insan içinde yaşadığı toplumun değerlerini dikkate almadan o toplumun içinde mutlu bir şekilde yaşayamaz. Diğer insanların bakış açıları önemlidir. Ancak akılda ve ahlakta evrensel döneme geçmiş olan kişi için kendi doğrularıyla hareket edebileceği bir alan vardır. Bu, toplum nazarında bir karşılık da bulabilir.

 

Hz. Peygamber ve Tutucu Arap Toplumu

 

Hz. Muhammet Arap toplumu içinde doğup büyümüş bir insan olarak o toplumun kültürüne sadık ve saygılı bir şekilde yaşamıştır. Bu kültür onun giyim kuşamından, hal ve hareketlerine kadar etkili olmuştur. Bir örnek olarak o, yaşadığı dönemde herkesin yaptığı gibi başına sarık sarmış, sakalını tamamen kazımamıştır.

 

Allah Kur’an’da Hz. Peygamber için “Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem, 4) buyurur. Bu, mutlak aklın desteklediği bir ahlaktır. “Andolsun Allah’ın Elçisi’nde sizin için, Allah’ı ve ahireti arzu eden ve Allah’ı çok anan kimseler için, uyulacak en güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 21) ayeti ile “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” hadisi nübüvvetin önemli bir görevini tayin etmektedir. Buna rağmen bazı hususlarda uzun ve köklü bir geleneği değiştirmek kısa sürede mümkün olmamıştır. Bunda o dönemin Arap toplumunun tutucu ve yeniliklere kapalı yapısı da önemli bir etkendir. Bunun en bariz örneği kölelik müessesesidir. Bu asırlardır süregelen bir gelenek olup Hz. Nebi’nin de bu geleneğin bir insanı olarak köleleri olmuştur. Bu durum günümüzde ona yapılan eleştirilerin odak noktalarından birini teşkil eder. Şu var ki Hz. Peygamber vefat etmeden önce bütün kölelerini azat etmişti. O miras olarak köle ya da cariye bırakmamıştı. Ashabını ve civardaki valileri de köle azat etmeye teşvik etmişti. Bazı hususların değişmesi için daha uzun zaman gerekir. Zira önce toplumun düşünce yapısının değişmesi ve değişime hazır hale gelmesi gerekir.

 

Arap toplumunda kölenin herhangi bir sosyal sorumluluğu yoktu. Yiyeceği, içeceği, kıyafeti, kalacak yeri efendisine aitti. Efendi kölesini bunlardan birinden mahrum bırakırsa kınanırdı. Binaenaleyh Hz. Peygambere gelip kendisinin artık ona ait olduğunu ifade ederek onun kölesi ve cariyesi olmayı istemiş kimseler vardı. O dönemde bu şeklide de köle ve cariye olunurdu. Yine Peygamberin cariyeleri arasında azat edilmeyi reddedenler de vardı. Reyhane bunlardandı. Hz. Nebi ona azat edip kendisiyle evlenmeyi teklif etmiş fakat o cariye olarak kalmayı tercih etmişti.

 

Biz kaynaklarda Hz. Peygamberin parasıyla bir köle ya da cariye satın aldığı bir rivayete rastlamadık. Bunların çoğu ona hediye edilmişti. Bir kısmı da kendi payına düşen esirlerdi. Esirler konusu da ancak o dönemin toplum yapısı dikkate alınarak anlaşılabilir. Esasında bu durum Allah’ın Peygamberini ikaz ettiği bir iki meseleden biridir.[1] Hz. Peygamber bir devlet yönetiyordu. Toplumun geleneklerini değiştirmeyi zorlayarak onları idare ve sevk edemezdi. Onunla beraber savaşmak için sefere çıkanlardan bir kısmının amacının esir ve ganimetler olduğunu yine Kur’an ifade ediyor.

 

Hz. Peygamber azat ettiği kölesi Zeyd’i ordu komutanı yaparak ve Halid gibi bir askeri de onun emrine vererek toplumda bazı anlayışları değiştirmeye çalışmıştı. Zeyd Mute savaşında bu göreve atandığında Medine’de bazı kimseler bundan rahatsız olmuşlardı. O, kararında ısrar etmenin yanında kısa bir süre sonra da onun oğlu Üsame’yi de başka bir orduya komutan tayin etmişti. Yaşı oldukça genç olan Üsame’nin komutanlığı da bazılarının söylenmesine sebep oldu. Bu ordu sefere çıkmadan Hz. Peygamber vefat etti. Sahabenin ileri gelenleri Ebu Bekir’e gelerek Üsame’yi değiştirmesini teklif ettiler fakat o bunu “onu Peygamber tayin etti” diyerek reddetti.

 

Kabe Hz. Nebi’ye vahyin gelmeye başlamasından önce etraflı bir tamir gördü. Hz. Peygamber bu tamirde Hacerü-l Esved’in yerine konulması konusunda hakem olmuştu. Yıllar sonra Medine’de Peygamberimiz ashabına Kabe’nin bu tamirde temelinin kaydırıldığını ve eğer toplum kendisine tepki göstermeyecek olsaydı bu durumu düzelteceğini (Hatim denilen yeri de Kabe’ye dahil edeceğini) söylemişti. Bu olay gösteriyor ki bazı konularda topluma rağmen bir şeyler yapmayı Peygamber de göze alamamıştı.

[1]O yerde gerekli temizliği yapıp hâkimiyetini kuruncaya kadar bir peygambe­rin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz…” (Enfal, 67)